app kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền online

Kiếm tiền online với KalGame ???

Người dùng nạp tiền vào game và nhận được cả “Điểm tích lũy” và “Điểm khả dụng”.


Điểm khả dụng có thể được sử dụng để tham gia đấu giá cổ tức. Điểm khả dụng còn lại sẽ được tự động chuyển đổi thành KAL sau mỗi tiếng. Trong khoảng thời gian đấu giá, các điểm khả dụng mới có được, sẽ làm mới mỗi tiếng sau đó.


Hệ thống mỗi lần sẽ bỏ ra 30% lợi nhuận nạp game làm thưởng, căn cứ vào tỉ lệ “số điểm tích lũy” để chia thưởng.

Quy tắc xóa điểm tích lũy được thay đổi, sẽ giữ lại một số điểm tích lũy nhất định (giai đoạn ban đầu sẽ giữ lại 10%), để người dùng có thể nhận chia thưởng thời gian mọi lúc. Chia thưởng theo thời gian sẽ có thêm một quy tắc là sau khi mua điểm, điểm tích lũy sẽ bị trì hoãn (không tham gia trong giai đoạn chia thưởng theo thời gian ở hiện tại).
Làm thế nào để có được cổ tức chia thưởng theo thời gian nhiều hơn:
1. Nạp tiền càng sớm sẽ nhận được điểm tích lũy, bạn có thể tham gia chia thưởng càng sớm càng tốt;
2. Kiếm nhiều điểm tích lũy hơn và nhận tỷ lệ cổ tức cao hơn trong khoảng thời gian chai thưởng.